ขยายเวลา Fortune Town Influencer Contest - Fortune Town

ขยายเวลา Fortune Town Influencer Contest

กติกาเข้าร่วมการประกวด Fortune Town Influencer Contest

1. สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้หัวข้อ “1 Day Vlog @Fortune Town” รีวิวโซนต่างๆ ของฟอร์จูนทาวน์ หรือกิจกรรม  

   ต่างๆ ที่ได้ทำภายในฟอร์จูนทาวน์ ไม่จำกัดความยาวของ VDO Clip พร้อมติดแฮชแท็ก #FortuneTownContest ใต้

   โพสต์วิดีโอของท่าน

2. อัปโหลด VDO Clip ลงช่องทาง Youtube หรือ Tiktok ของคุณ  และเปิดเป็นสาธารณะ   

3. ลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดได้ที่ https://1th.me/Fortunetown

4.  ระยะเวลาร่วมประกวด   สามารถลงคลิปได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 31 ต.ค. 66

5VDO Clip ที่มียอดวิว มากที่สุด  ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 15 พ.ย. 66

    ช่องทาง Youtube หรือ Tiktok ของคุณ รับเงินรางวัลจากฟอร์จูนทาวน์ รวม 8 รางวัล

รางวัล Youtube ที่มียอดคนดูมากที่สุด (เรียงตามลำดับที่มียอดคนดูมากที่สุด)

รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลขวัญใจฟอร์จูนทาวน์ รับเงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

รางวัล Tiktok ที่มียอดคนดูมากที่สุด (เรียงตามลำดับที่มียอดคนดูมากที่สุด)

รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลขวัญใจฟอร์จูนทาวน์ รับเงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

6. ประกาศผลรางวัลวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น.          

    ผ่านช่องทาง www.fortunetown.co.th และ FB : Fortune Town

7. คำตัดสินของคณะกรรมการจากศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

8. ผลงานของผู้เข้าประกวดไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องไม่สื่อความหมาย และไม่มีลักษณะที่ ต้อง

   ห้ามตามกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นการลบหลู่ ดูหมิ่นต่อ

   สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่เป็นการดูหมิ่น เสียดสี หรือก่อให้เกิดความแตกแยก ทางสังคม

   ไม่มีนัยทางการเมือง และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และควรหลีกเลี่ยง ภาพ และข้อมูล

   เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และของมึนเมาทุกประเภท

9. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แก่ ประชาชนทั่วไป ยกเว้น พนักงานบริษัทซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ

    บริษัทในเครือ  ไม่สามารถส่งผลงานได้

10.ฟอร์จูนทาวน์ มีสิทธิ์นำ VDO Clip ที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทโดยให้เครดิต

    และระบุชื่อเจ้าของ VDO Clip ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของ VDO Clip ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องผลงานที่เป็นของตนเองเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่  

     เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ต้องเป็นผล  

     งานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ไม่ว่าในช่องทาง หรือโดยวิธีการใดๆ มาก่อน กรณีที่มีบุคคลอื่นใด

     ปรากฏอยู่ในผลงาน จะต้องได้รับการความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากบุคคลดังกล่าวว่าอนุญาตให้

     ตนปรากฏในผลงานแล้วเท่านั้น และบุคคลดังกล่าวตกลง สละสิทธิทั้งหลาย เช่น สิทธิในทรัพย์สินทาง

     ปัญญาที่บุคคลดังกล่าวมีอยู่ในผลงาน

12. ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิอื่นใดเกี่ยว

     กับผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีข้อโต้แย้งว่าเป็นการ ละเมิดต่อกฎหมาย

     คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้เข้าประกวดควรจะรู้หรือจะได้รับรู้หรือ ผู้จัดการประกวดได้

     แจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบถึงการละเมิดสิทธิดังกล่าวก็ตาม ผู้เข้าประกวดต้องดําเนินการทั้งปวงเพื่อให้การ

     กล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และการชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก ผู้เข้า

     ประกวดต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย นอกจากนั้น หากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใดแก่

     ฟอร์จูนทาวน์ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฟอร์จูนทาวน์ โดยสิ้นเชิง

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.   ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 66 30 ธ.ค. 66  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน เเละ สำเนาบัตรประชาชนผู้ได้รับรางวัล เเละผู้เข้ารับรางวัลเเทน

3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095 595 4185, 091 255 1632