FORTUNE TOWN  X  SCHOOL OF DIGITAL MEDIA - Fortune Town

FORTUNE TOWN  X  SCHOOL OF DIGITAL MEDIA

“Illustration Contest”Art Gallery  Presented by  FORTUNE TOWN  X  SCHOOL OF DIGITAL MEDIA

เปิดนิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ดิจิทัลอาร์ตโดยคนรุ่นใหม่

 ภายใต้แนวคิดศูนย์ไอทีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

21 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 65 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ฟอร์จูนทาวน์

————————————————————————–

#FortuneTownrama9 #FortuneTown #TheBestITLifestyleMall #ITLifestyleMallrama9 #ITLifestyleMall

บทความที่เกี่ยวข้อง