ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Fortune Town End of Year Sale 2021 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 - Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Fortune Town End of Year Sale 2021 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณเอกลักษณ์ ชีทอง โทร. 063 863 XXXX
  รางวัลที่ 2 Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 2. คุณพิชญะ ธนเศรษฐกร โทร. 095 965 XXXX
 3. คุณมนตรี ขจรกิตติศักดิ์ โทร. 081 785 XXXX
  รางวัลที่ 3 Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
 4. คุณพิชญ์ ศรลัมพ์ โทร. 081 146 XXXX
 5. คุณภูริตา ธัญสหพร โทร. 080 787 XXXX
 6. คุณสุดารัตน์ ประชาเสรี โทร. 098 874 XXXX
 7. คุณภูดิศ สุขชัยวณิช โทร. 095 084 XXXX
 8. คุณภูสุดา บรรจงแต้ม โทร. 083 908 XXXX
 9. คุณวิภาลัย สร้อยฟ้า โทร. 081 309 XXXX

รางวัลที่ 4 Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 8 รางวัล

 1. คุณนฤตา วรรณผ่องใส โทร. 088 290 XXXX
 2. คุณมาลินี ธรรมลี โทร. 081 732 XXXX
 3. คุณรับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล โทร. 090 105 XXXX
 4. คุณดนัย จารีมิตร โทร. 098 263 XXXX
 5. คุณประสงค์ คงรักเกียรติยศ โทร. 081 911 XXXX
 6. คุณธันญ์วริน สิริโชติฐากุล โทร. 080 541 XXXX
 7. คุณเยาวพา จ่างจาตุรนต์รัศมี โทร. 098 330 XXXX
 8. คุณวีระพล โชติเลอศักดิ์ โทร. 089 222 XXXX

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher
1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใน 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จะมอบให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล ต่อไป
2.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
2.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
3.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
3.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
3.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
3.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
3.4 การหัก 5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
4.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
6.พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
7.กรณีผู้ที่โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้โชคดีสำรองถัดไปที่ได้ทำการจับรางวัลไว้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
8.ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในวันที่ถูกจับขึ้นในวันแรกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
10.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ one stop service โทร 02 247 3737 ต่อ 0 หรือ 083 989 1483

บทความที่เกี่ยวข้อง