ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงาน Make A Wish With “Lucky” - Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงาน Make A Wish With “Lucky”

เงื่อนไข

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายในวันที่ 12- 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 18.00 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จะมอบให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล ต่อไป

2.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่มีบัตรประขาชน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้

2.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล

2.2 บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์

3.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ไม่มีบัตรประชาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้

3.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน

3.2 บัตรประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)

3.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน

3.4 การหัก 5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง

4.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก  ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล

7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095 595 4185

บทความที่เกี่ยวข้อง