ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Fortune Town End of Year Sale 2021 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Fortune Town End of Year Sale 2021 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณพรณัชชา แสงแก้ว โทร. 094 329 XXXX

รางวัลที่ 2 Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณรัจมนี บัวตูม โทร. 096 823 XXXX
 2. คุณวิชาญ ประชาเสรี โทร. 081 638 XXXX

รางวัลที่ 3 Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

 1. คุณสุพัตรา รวมพร โทร. 085 134 XXXX
 2. คุณวศิน สุวรรณ โทร. 081 567 XXXX
 3. คุณทวีเดช แสนว่าง โทร. 089 039 XXXX
 4. คุณสรรเสริญ หอมแสง โทร. 065 831 XXXX
 5. คุณวิไลลักษ หลงโส โทร. 090 991 XXXX
 6. คุณณญาดา ฟูจิตนิรันดร์ โทร. 083 708 XXXX

รางวัลที่ 4 Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 8 รางวัล

 1. คุณธีรยุทธ สิทธิวิชัย โทร. 095 326 XXXX
 2. คุณตฤณ พูจิตนิรันดร์ โทร. 083 708 XXXX
 3. คุณบุญพิสิฐ ศรีหงส์ โทร. 065 698 XXXX
 4. คุณสมบูรณ์ สุวรรณทวีลาภ โทร. 097 705 XXXX
 5. คุณศศิณา วงศา โทร. 080 619 XXXX
 6. คุณอารีรัตน์ สายเมฆ โทร. 082 289 XXXX
 7. คุณชัยวุฒิ เลิศอัศวเมืองไทย โทร. 061 435 XXXX
 8. คุณณัฐวุฒิ เพียรกสิกรรม โทร. 061 302 XXXX

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher
1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใน 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จะมอบให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล ต่อไป
2.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
2.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
3.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
3.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
3.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
3.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
3.4 การหัก 5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
4.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
6.พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
7.กรณีผู้ที่โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้โชคดีสำรองถัดไปที่ได้ทำการจับรางวัลไว้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
8.ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในวันที่ถูกจับขึ้นในวันแรกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
10.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ one stop service โทร 02 247 3737 ต่อ 0 หรือ 083 989 1483

บทความที่เกี่ยวข้อง