News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ Gift for You 2019 @ Fortune Town
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ Gift for You 2019 @ Fortune Town
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ Gift for You 2019 @ Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ Gift for You 2019 @ Fortune Town

ผู้โชคดีจาก แคมเปญ มี 2 รางวัล   ดังนี้

รางวัลที่ 1  ตุ๊กตาหมีใหญ่ จำนวน 20 รางวัล   ได้แก่


1 คุณฐกูร  เวชพาณิชย์             084 733 XXXX
2 คุณพรวาสน์   มีเพียร             061 506 XXXX
3 คุณฐิติภัค  ตรีโสภา               081 663 XXXX
4 คุณรุ่งโรจน์  เกื้อกูลพงศ์          089 202 XXXX
5 คุณอมรภัค                         061 545 XXXX
6 คุณกวิน  เกิดศิริชัยรัตน์           087 649 XXXX
7 คุณณัฐวุฒิ สุภประกร              081 833 XXXX
8 คุณวีนา                             094 551 XXXX   
9 คุณพัฒน์พงศ์ ปราชญ์ประยูร     081 701 XXXX
10 คุณสมานมิตร  ศุภาลัยวัฒน์     081 811 XXXX
11 คุณสกาวเดือน  สุตะพันธ์       090 902 XXXX  
12 คุณชลิฐ  พรทรัพย์ทวีคุณ       086 302 XXXX  
13 คุณนฤพนธ์  กาญจนาภาส      084 097 XXXX
14 คุณเลิศริษฐ์  ศิริเศรษฐการ      085 354 XXXX
15 คุณเฉลิมศักดิ์  ลิขิตวัฒนชัย     081 312 XXXX  
16 คุณปวรดิษฐ์  ทรวิศายศ          091 819 XXXX
17 คุณภิญญาดา  ตั้งตะธารากูล     081 455 XXXX
18 คุณอนงค์  ทรัพย์รังสี             098 794 XXXX  
19 คุณประพนธ์  อนุชิราธีระ         089 140 XXXX
20 คุณวิชัยพันธ์  จันทรา            087 024 XXXX


รางวัลที่ 2    Gift Card  จำนวน  25  รางวัล ได้แก่


1 คุณวิสาขา  นิมิตรวานิช             081 817 XXXX
2 ด.ญ.พิชญ์ฑานันท์  เทียนทอง    099 919 XXXX
3 คุณสายธาร  ทองจันทร์            089 627 XXXX
4 คุณสุวิมล  วงษ์ดารา               081 874 XXXX
5 คุณศุภลักษณ์  กลับดี              061 616 XXXX
6 คุณศิริลักษณ์  เวทไว              083 015 XXXX
7 คุณพรชัย  โอฬารริภเดช           081 822 XXXX
8 คุณสุดจิตต์  สวนเศรษ              088 696 XXXX
9 คุณวศิน  ว่องพินัยรัตน์              081 401 XXXX
10 คุณภาคิรินทร์  ฐิติมนัสวิญญู      083 494 XXXX
11 คุณศุภเศรษฐ์  พิริยะธนานุสรณ์   084 324 XXXX
12 คุณเจริญฤทธิ์  มุติสวัสดิ์           081 924 XXXX
13 คุณมณเฑียร  เล็กล้วน             081 873 XXXX
14 คุณชัญญาภัค  เทียนมณี          096 832 XXXX  
15 คุณภาณุพงศ์  รักเรือง             089 883 XXXX
16 คุณกรลพาส  ปิ่นถาวรรักษ์        098 142 XXXX
17 คุณอำนาจ  ชื่นชอบ               082 199 XXXX
18 คุณภิญญดา  ตั้งธารากุล          081 455 XXXX
19 คุณสมภพ  ม่วงงาม               097 198 XXXX
20 คุณศักรินทร์  ทองธ์เลิศ          086 660 XXXX
21 คุณศิลาณี  แซ่ย่าง               061 927 XXXX
22 คุณAree Kriengchaivie     085 155 XXXX
23 คุณกมลทิพย์                     091 552 XXXX
24 คุณนพดล  เอกบุศย์             061 247 XXXX
25 คุณธนีนาถ  ฮั่นไพศาล          097 008 XXXX


เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  - 28 มกราคม 2563 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน  โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
   5.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
   5.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
6. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
   6.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
   6.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
   6.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
   6.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
7. กรณีผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลแทนได้  โดยมอบหมายตัวแทนมารับสิทธิ์แทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
   7.1 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
   7.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
   7.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล
   7.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
8. กรุณาติดต่อนัดรับของรางวัล โทร 02 247 3737 ต่อ 4003 หรือ  086 066 6199, 081 616 6122 หรือ Inbox  เข้ามาที่  www.facebook.com/fortunetown

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved